Wedkarskie_Zulawy_logo.png

Regulamin Łowiska Wędkarskie Żuławy

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb na terenie komercyjnego łowiska Wędkarskie Żuławy założonego przy Kompleksie Gastronomiczno-Rekreacyjnym Nowa Holandia w Elblągu (dalej jako: Łowisko Wędkarskie Żuławy lub Łowisko) 

 2. Gospodarzem Łowiska jest V&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Plac Konesera 6/70, 03-736 Warszawa i do korespondencji: Nowe Pole 1B, 82-310 Elbląg), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404033; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 1132848762; REGON: 145843370, adres poczty elektronicznej: biuro@wedkarskiezulawy.pl oraz wedkarskiezulawy@gmail.com oraz numer telefonu: +48 535 078 755 (dalej jako: Gospodarz).

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich wędkujących w wodach Łowiska Wędkarskie Żuławy.

 4. Strona internetowa Łowiska dostępna jest pod adresem: www.wedkarskiezulawy.pl

 

§ 2 Zasady udostępnienia Łowiska

 

 1. Pozwolenie na połów ryb w Łowisku jest odpłatne na następujących zasadach:

 1. Opłata za dzień wędkowania metodą spinningową lub metodą spławikową wynosi 30 zł brutto z brzegu.

 2. Opłata za 24h wędkowania metodą gruntową lub w samej porze nocnej wynosi 60 zł brutto.

 3. Opłata nie obejmuje korzystania ze sprzętu wędkarskiego oraz sprzętu wodnego dostępnego w wypożyczalni – korzystanie z niego objęte jest odrębnym regulaminem i cennikiem wypożyczalni sprzętu. 

 4. Opłata za wyrobienie nowego kompletu kluczy wejściowych do bramy Łowiska wynosi 70 zł brutto.

 5. Opłata za wędkowanie na sprzęcie pływającym tj. łódź, ponton wynosi 100 zł brutto.

 1. Opłaty, które będą dotyczyć konkretnych terminów korzystania z Łowiska, mogą być uiszczane poprzez stronę internetową Łowiska, w biurze Hulajnogi Elbląg Blinkee.city w Elblągu (ul. J.H. Pestolazziego 5 w Elblągu) w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku lub bezpośrednio na Łowisku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 2. Istnieje możliwości zmiany terminu wykorzystania zakupionego biletu po uprzednim kontakcie mailowym z Gospodarzem.

 3. Przed przybyciem na Łowisko należy zgłosić się do Gospodarza po klucze wejściowe do bramy umożliwiającej wejście na Łowisko. Klucze wydawane są w biurze Hulajnogi Elbląg Blinkee.city w Elblagu (ul. J.H. Pestolazziego 5 w Elblągu) w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku lub bezpośrednio na Łowisku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. W ten sam sposób należy zwrócić klucze po zakończeniu wędkowania.

 4. Gospodarz lub obsługa służą pomocą w zakresie wskazania miejsca połowu. Miejsce do połowu można zająć jedynie po uprzedniej konsultacji z osobą obsługującą.

 5. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła pozwolenie na korzystanie z Łowiska. 

 6. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie Łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.

 7. Na terenie Łowiska należy zachować cisze.

 8. Na Łowisku obowiązuje zakaz:

 1. zaśmiecania terenu,

 2. niszczenia roślinności,

 3. rozpalania ognisk za wyjątkiem uzyskania zgody Gospodarcza i w miejscach do tego przeznaczonych,

 4. kąpieli,

 5. wyprowadzania psów,

 6. używania dronów,

 7. parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym,

 8. głośnego zachowania,

 9. pływania po łowisku na sprzęcie pływającym tj. łódź, ponton - za wyjątkiem uzyskania zgody Gospodarcza.

 1. Na Łowisku w miejscach strategicznych umieszczone są koła ratunkowe.

 

§ 3 Zasady wędkowania

 

 1. Łowisko jest przeznaczone do korzystania wyłącznie przez osoby posiadające umiejętności wędkowania.

 2. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz ważne pozwolenie na połów ryb w Łowisku.

 3. Na Łowisku dozwolone są następujące metody łowienia:

  1. metoda spławikowa,

  2. metoda spinningowa,

  3. metoda gruntowa.

 4. Spinningować i łowić metodą spławikową można od wschodu do zachodu słońca.

 5. Wędkować metodą gruntową można bez ograniczeń.

 6. Minimalne odległości miedzy wędkującymi oraz ich przynętami w wodzie przy wędkowaniu z brzegu przy użyciu zwykłych wędek - 10 m.

 7. Łowienie dopuszczalne jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej.

 8. Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym korzystającym z Łowiska.

 9. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych.

 10. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

 11. Zabrania się budowania pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Gospodarza.

 12. Wędkujący powinien zaprzestać połowu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w szczególności podczas wyładowań atmosferycznych. Gospodarz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy wędkujący pomimo niesprzyjających warunków przystąpi do wędkowania. W przypadku nieprzystąpienia do wędkowania Gospodarz dopuszcza możliwość wykorzystania biletu w innym terminie po uzgodnieniu mailowym, osobistym lub telefonicznym.

 13. Na terenie Łowiska może wędkować jednocześnie 70 osób.

 14. Łowisko Wędkarskie Żuławy jest łowiskiem NO-KILL (całkowity zakaz zabijania ryb). 

 15. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zastosowaniem maksymalnej ostrożności.

 16. Złowione ryby powinny być wypuszczone do Łowiska możliwie jak najszybciej. 

 17. W przypadku odkrycia zabicia ryby lub zabrania jej z Łowiska, Gospodarz zastrzega sobie prawo do nałożenia zakazu wędkowania na Łowisku Wędkarskie Żuławy.

 18. Jedyną rybą, której nie można wypuścić z powrotem do Łowiska jest sum. O złowieniu suma należy poinformować Gospodarza lub inną osobę obsługującą Łowisko i przetrzymać rybę do przyjazdu Gospodarza lub innej osoby obsługującej Łowisko.

 19. Kategorycznie zabrania się zabierania ryb z Łowiska! 

 20. Na żądanie Gospodarza lub upoważnionych przez niego osób obsługujących Łowisko wędkarz zobowiązany jest okazać wymagane dokumenty, a także sprzęt wędkarski i złowione ryby, a także w razie konieczności umożliwić kontrolującemu sprawdzenie zawartości samochodu, bagaży i namiotu.

 21. Gospodarz ma prawo wypraszania z terenu Łowiska w przypadku naruszenia Regulaminu.

 22. Dozwolony jest połów wyłącznie metodami konwencjonalnymi, tzn. na wędki, przy czym ilość wędzisk jest ograniczona do 2 sztuk w przypadku metody gruntowej i spławikowej oraz 1 sztuki w przypadku metody spinningowej (na osobę/pozwolenie).

 23. Do lądowania ryb należy używać podbieraka, a w przypadku karpia maty wędkarskiej.

 24. Na Łowisku obowiązuje zakaz nęcenia surowym ziarnem, kulkami i orzechami tygrysimi.

 25. Na Łowisku obowiązuje limit zanęty do 1 kg na osobę.

 26. Obsługa Łowiska ma prawo do przeprowadzenia kontroli nęcenia.

 27. Resztki przynęt lub zanęt należy zabrać ze sobą lub pozostawić w koszach.

 28. Zabrania się stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb.

 29. Zabrania się połowu ryb kuszą oraz narzędziami elektrycznymi.

 30. Wędkarze, jak i osoby towarzyszące, muszą pozostawić Łowisko oraz otoczenie w czystości. Nie wolno śmiecić, wyrzucać niedopałków papierosów, resztek żywności itp.

 31. Rozpalenie ogniska lub grilla jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą Gospodarza i w miejscu do tego przeznaczonym.

 32. Istnieje możliwość przywiezienia własnej łodzi lub pontonu i użytkowania jej przy wcześniejszym poinformowaniu Gospodarza i uzyskania jego zgody oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty za wędkowanie na sprzęcie pływającym. 

 33. Na Łowisku można używać tylko i wyłącznie silników elektrycznych.

 34. Obowiązuje nakaz posiadania na łodzi wędkarskiej (lub innym środku pływającym) kamizelek ratunkowych.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku naruszenia przepisów prawa regulujących amatorski połów ryb, a w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym wędkarz ponosi odpowiedzialność na zasadach powszechnych.

 2. Gospodarz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zasad udostępniania Łowiska lub wędkowania – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu nie narusza praw nabytych na podstawie poprzedniego regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na dotychczas zakupione pozwolenia na połów ryb oraz możliwość skorzystania z nich.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.