Wedkarskie_Zulawy_logo.png

Regulamin serwisu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://wedkarskiezulawy.pl (dalej jako: „Wedkarskiezulawy.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Wedkarskiezulawy.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i skorzystania z naszych usług.
 

Zespół Wedkarskiezulawy.pl

1) O NAS
Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka V&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Plac Konesera 6/70, 03-736 Warszawa i do korespondencji: Nowe Pole 1B, 82-310 Elbląg), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404033; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 1132848762; REGON: 145843370, adres poczty elektronicznej:
biuro@wedkarskiezulawy.pl oraz wedkarskiezulawy@gmail.com oraz numer telefonu: +48 535 078 755 (dalej jako: „
Usługodawca” lub „Sprzedawca”).


2) DEFINICJE
Określeniom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:
a)
BILET – prawo umożliwiające jego posiadaczowi wstęp i korzystanie z Łowiska Wędkarskie Żuławy
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Łowiska oraz zgodnie z zakupionym Biletem.
b) 
KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
c)
 ŁOWISKO, ŁOWISKO WĘDKARSKIE ŻUŁAWY – komercyjne łowisko Wędkarskie Żuławy założone przy Kompleksie Gastronomiczno-Rekreacyjnym Nowa Holandia w Elblągu.
d)
REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
e.
REGULAMIN ŁOWISKA – regulamin Łowiska Wędkarskie Żuławy dostępny na stronie Serwisu
Internetowego.
f) 
SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WEDKARSKIEZULAWY.PL – serwis internetowy prowadzony
przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://wedkarskiezulawy.pl.
g) 
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Biletu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
h)
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

i) USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży.
j) 
USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – V&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Plac Konesera 6/70, 03-736 Warszawa i do korespondencji: Nowe Pole 1B, 82-310 Elbląg), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000404033; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 1132848762; REGON: 145843370, adres poczty elektronicznej: biuro@wedkarskiezulawy.pl oraz wedkarskiezulawy@gmail.com oraz numer telefonu: +48 535 078 755.
k)
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
l) 
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Biletu ze Sprzedawcą.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z WEDKARSKIEZULAWY.PL

 1.  W ramach Serwisu Internetowego Usługodawca udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalność, w tym o Łowisku. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego prowadzona jest również sprzedaż Biletów, które umożliwiają jego posiadaczowi wstęp i korzystanie z Łowiska Wędkarskie Żuławy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Łowiska oraz zgodnie z zakupionym Biletem.

 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) dowolna rozdzielczość ekranu – strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Usługobiorców jest nieodpłatne. 

 3. Na stronie Serwisu Internetowego dostępny jest formularz kontaktowy umożliwiający kontakt w celu zakupu Biletów lub kontakt z Usługodawcą w innych celach.

 4. Na stronach Serwisu Internetowego dostępne mogą być również Usługi Elektroniczne w postaci innych, interaktywnych formularzy, które dedykowane są określonym czynnościom. Szczegółowe informacje o przeznaczeniu danego formularza, w tym o zakresie wymaganych danych oraz skutkach jego wysłania (np. nawiązanie kontaktu z Usługodawcą), wskazywane są Usługobiorcy na stronach Serwisu Internetowego, w tym przed podjęciem decyzji o wypełnieniu formularza. 

 5. Usługobiorca może skorzystać z danego formularza, wypełniając go danymi wskazanymi jako obowiązkowe i zatwierdzając jego treść odpowiednio wyróżnionym polem akcji – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami i wytycznymi wyświetlanymi na stronie Serwisu Internetowego). Skorzystanie z każdego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego jest nieodpłatne, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza przez Usługobiorcę.

 6. Wszystkie treści i dane zamieszczane przez Usługobiorców na stronach Serwisu Internetowego lub wysyłane za jego pośrednictwem powinny być rzetelne, zawierać prawdziwe informacje, a także odzwierciedlać faktyczny zamiar Usługobiorcy. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę lub podmioty trzecie, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe, usługi i produkty.

5) WARUNKI ZAKUPU BILETÓW

 1. Bilet umożliwia jego posiadaczowi wstęp i korzystanie z Łowiska Wędkarskie Żuławy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Łowiska oraz zgodnie z zakupionym Biletem. 

 2. Ceny Biletów widoczne na stronie Serwisu Internetowego są podane w złotych polskich i są kwotami brutto. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi opłatami oraz o ich wysokości (w tym jeżeli występują – opłatami za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztami dostarczenia Biletu itp.), Klient informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały przed zakupem, w tym również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest wszelkie prawem dopuszczalne sposoby. 

 4. Klient zainteresowany zakupem Biletu może w tym celu skontaktować się ze Sprzedawcą i ustalić szczegóły Biletu, w tym jego cenę, termin wykorzystania. W takim wypadku strony mogą ustalić rodzaj Biletu, termin łowienia i inne istotne informacje, w tym sposób płatności.

 5. Zakup Biletu możliwy jest także poprzez przelanie przez Klienta kwoty za zakup Biletu na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Serwisu internetowego lub wskazany przez Sprzedawcę. W takim wypadku Klient podaje w tytule przelewu swoje imię i nazwisko i numer telefonu oraz wpłaca dana kwotę, wedle cennika wskazanego na stronie Serwisu Internetowego. Następnie Klient przesyła potwierdzenie wpłaty na maila Łowiska biuro@wedkarskiezulawy.pl) i w mailu wpisuje również termin łowienia – z chwilą dokonania płatności zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Biletu.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4 – 5.5. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

6) WARUNKI PŁATNOŚCI I KORZYSTANIA Z BILETU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za pomocą płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Płatność może być dokonana także gotówka lub kartą płatniczą w biurze Hulajnogi Elbląg Blinkee.city w Elblągu (ul. J.H. Pestolazziego 5 w Elblągu) w godzinach 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku lub gotówką bezpośrednio na Łowisku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, aczkolwiek nie później niż ustalony termin łowienia.

 3. Bilet nie jest dostarczany do Klienta, ma on postać niematerialną – zakupiony bilet umożliwia jego posiadaczowi wstęp i korzystanie z Łowiska Wędkarskie Żuławy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie Łowiska oraz zgodnie z zakupionym Biletem. 

 4. Bilet uprawnia do korzystania z Łowiska zgodnie z Regulaminem Łowiska.

7) KONTAKT Z WEDKARSKIEZULAWY.PL
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego oraz poczta elektroniczna (e-mail: biuro@wedkarskiezulawy.pl oraz wedkarskiezulawy@gmail.com), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.


8) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).

 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego albo Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wedkarskiezulawy.pl oraz wedkarskiezulawy@gmail.com

 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Bilet wolny od wad.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wedkarskiezulawy.pl oraz wedkarskiezulawy@gmail.com.

 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących konsumentami lub innymi podmiotami, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumentów oraz zawieranych przez nich ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje m. in. w odniesieniu do (1) umówo świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; oraz (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 10.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy 
  dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  c) W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo 
  odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wedkarskiezulawy.pl oraz wedkarskiezulawy@gmail.com. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z nich;
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 7. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy/Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   

11) POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących konsumentami.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
   

12) PRAWA AUTORSKIE

 1.  Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia. 

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę/Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.

 3. Usługodawca może zablokować Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń.

 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego, a w razie ich braku – jedynie do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy lub niezwiązanych w żaden sposób z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim. 

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnie świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Dziękujemy za uważną lekturę!


W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Wedkarskiezulawy.pl

Załącznik numer do Regulaminu - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO
USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–    Adresat: 

V&G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nowe Pole 1B, 82-310 Elbląg
biuro@wedkarskiezulawy.pl oraz wedkarskiezulawy@gmail.com

 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.